Hạt Nevada Được Bổ Sung Vào Tuyên Bố Thảm Họa Cháy Rừng Liên Bang Đợt Tháng Tám

Release Date Release Number
DR-4558-CA NR 018
Release Date:
Tháng 9 30, 2020

SACRAMENTO, Calif. – Hạt Nevada đã được phê duyệt để được liên bang hỗ trợ các biện pháp bảo vệ khẩn cấp, loại bỏ các mảnh vỡ và công trình lâu bền hoặc xây dựng lại cơ sở hạ tầng cộng đồng như một phần của tuyên bố về thảm họa cháy rừng nghiêm trọng được phê duyệt vào ngày 22 tháng 8.

Tiểu bang California, chính quyền địa phương, chính quyền bộ lạc được liên bang công nhận và một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân trong quận hiện có thể yêu cầu tài trợ thông qua chương trình tài trợ Hỗ Trợ Công Cộng của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) để giúp thanh toán cho việc loại bỏ mảnh vỡ, các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và sửa chữa hoặc xây dựng lại đường, cầu, cơ sở kiểm soát nguồn nước, tòa nhà, thiết bị, tiện ích, công viên và các cơ sở giải trí.

Chương trình Hỗ trợ Công cộng của Cơ quan FEMA đã được mở rộng ngoài việc loại bỏ mảnh vỡ và các biện pháp bảo vệ khẩn cấp ở Quận hạt Nevada để bao gồm sửa chữa công trình lâu bền hoặc thay thế cơ sở hạ tầng công cộng.

Phần chia sẻ chi phí liên bang cho các chi phí được hoàn trả không ít hơn 75 phần trăm.

###

Related Links:
Tags:
Cập nhật lần cuối