TRANG THÔNG TIN: “Thiệt hại Đáng kể” – Điều đó có nghĩa là gì?

Release Date Release Number
FEMA-4466-DR FS VI004
Release Date:
Tháng 12 2, 2019

Đối với các cộng đồng tham gia vào Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), việc xác định thiệt hại đáng kể là bắt buộc theo quy định của các pháp lệnh địa phương về quản lý vùng lũ. Những quy tắc này phải được áp dụng cho các cư dân của cộng đồng mua bảo hiểm lũ lụt thông qua NFIP.


Thiệt hại đáng kể áp dụng cho một cấu trúc trong một Khu vực Nguy cơ Lũ lụt Đặc biệt (SFHA) trong đó tổng chi phí để sửa chữa là 50 phần trăm trở lên của giá trị thị trường của cấu trúc trước khi xảy ra thảm họa, bất kể nguyên nhân của thiệt hại. Tỷ lệ phần trăm này có thể thay đổi giữa các khu vực tài phán và không được thấp hơn các tiêu chuẩn của NFIP.

 

Ví dụ, nếu giá trị thị trường của một cấu trúc trước khi có thiệt hại là $200,000 và chi phí sửa chữa ước tính là $120,000, thì cấu trúc đó được coi là bị thiệt hại đáng kể. Giá trị đất được tách khỏi phép tính xác định thiệt hại.

 

FEMA không xác định thiệt hại đáng kể và không thông báo cho bất kỳ chủ sở hữu tài sản nào về việc xác định thiệt hại. Các nhóm đánh giá thiệt hại của FEMA có thể được yêu cầu trả lời các yêu cầu địa phương để đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với một số cấu trúc. Dữ liệu được cung cấp cho các khu vực pháp lý địa phương, có thể đưa ra các quyết định thiệt hại đáng kể dựa trên các pháp lệnh của riêng họ. Thông tin đó giúp chủ sở hữu tài sản quyết định liệu có nên sửa chữa hay thay thế một căn nhà bị thiệt hại, hay cách để sửa chữa hay thay thế một căn nhà bị thiệt hại, và liệu có cần thêm hạng mục công việc nào để tuân thủ với các quy chuẩn hay luật của địa phương hay không, như việc nâng cao nền một cấu trúc trong một vùng thuộc diện SFHA.

 

Nếu một tòa nhà ở trong vùng lũ được xác định bởi quan chức địa phương là bị thiệt hại đáng kể, tòa nhà này phải được sửa để tuân thủ với các quy định quản lý vùng lũ.

 

Chủ nhà có thể:

  • Nâng cao nền cấu trúc, hay thay đổi theo cách khác để tuân thủ với các quy định địa phương ở vùng lũ và tránh thiệt hại trong tương lai;
  • Di dời hoặc phá hủy cấu trúc; hoặc,
  • Sửa chữa để chống ngập lụt cho một cấu trúc không phải nơi cư trú hay mang tính lịch sử.

Tất cả chủ sở hữu bất động sản cần trao đổi với các quan chức xây dựng của địa phương để xác định cần giấy phép sửa chữa nào trước khi bắt đầu công việc sửa chữa. Tùy vào các quy chuẩn và luật địa phương, có thể có những hậu quả nghiêm trọng nếu không tuân thủ quy trình cấp phép.
 
Chủ sở hữu bất động sản có hợp đồng bảo hiểm lũ lụt thông qua NFIP và có một tòa nhà bị thiệt hại đáng kể (do lũ lụt) trong một vùng SFHA có thể sử dụng các nguồn ngân quỹ bổ sung – được biết đến với tên gọi
Chi phí Tuân thủ Gia tăng (ICC) - từ hợp đồng bảo hiểm lũ lụt của họ (lên tới $30,000) để giúp trang trải chi phí nâng nền, di dời, phá hủy một cấu trúc, hay sửa chữa chống lũ cho một cấu trúc không phải là nơi cư trú. Để biết thêm thông tin về ICC, hãy liên hệ với đại lý bảo hiểm của quý vị.
 
Để biết thêm thông tin về thiệt hại đáng kể và các vấn đề liên quan đến vùng lũ khác, hãy liên hệ với cơ quan quản lý vùng lũ địa phương của quý vị, Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia theo số (800-427-4661) hoặc gọi 711 (sẵn có TTY và các dịch vụ khác) và 866-337-4262 cho VRS. Quý vị cũng có thể email tới FloodSmart@dhs.gov để yêu cầu thông tin bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh Cũng có thông tin tại www.fema.gov/www.floodsmart.gov.

 

Các cư dân Texas có thể tìm hiểu cách mua một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt bằng cách gọi cho đại lý bảo hiểm của mình hoặc gọi 800-427-4661, gọi 711. Cũng có thông tin trực tuyến tại floodsmart.gov Đối với thông tin lũ lụt và các gợi ý an toàn, truy cập www.ready.gov/floods. Tìm trang web có nội dung bằng tiếng Tây Ban Nha tại www.listo.gov.

 

Để biết thêm thông tin về Bão Nhiệt đới Imelda và công cuộc phục hồi của Texas, hãy truy cập trang web về Bão Nhiệt đới Imelda tại www.fema.gov/disaster/4466, tài khoản Twitter @FEMARegion6, www.fema.gov/txmit và trang web của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas. Người dùng TTY có thể gọi số 800-462-7585.

 

###

 

Sứ mệnh của FEMA: Giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa.

 

Cung cấp hỗ trợ phục hồi thảm họa bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi, tình trạng khuyết tật, khả năng thành thạo Tiếng Anh hay tình trạng kinh tế. Nếu quý vị hoặc một người quý vị biết đã bị phân biệt đối xử, hãy gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-3362, thư thoại/VP/711. Có các nhân viên tổng đài nói được nhiều ngôn ngữ. Người dùng TTY có thể gọi số 800-462-7585.

 

Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ là nguồn tiền chính của chính phủ liên bang cho việc xây dựng lại lâu dài các tài sản tư nhân bị thiệt hại do thiên tai. SBA giúp đỡ cho những doanh nghiệp thuộc đủ mọi tầm cỡ, những tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, những người chủ sở hữu nhà và những người thuê nhà nguồn tài chánh dành cho những việc tu sửa hoặc những nỗ lực tái xây dựng và lo cho chi phí để thay thế những tài sản cá nhân đã bị mất mát hay bị hư hỏng trong cơn thảm họa. Để biết thêm thông tin, các đương đơn có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hỗ trợ Thảm họa của SBA theo số 800-659-2955 Người dùng TTY cũng có thể gọi số 800-877-8339. Các đương đơn cũng có thể email disastercustomerservice@sba.gov hoặc truy cập trang của SBA tại www.SBA.gov/disaster.

Tags:
Cập nhật lần cuối