U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Hỗ Trợ Hồi Phục Tại Tiểu Bang Louisiana Đạt 100 Triệu Đô-La Dành Cho Nhà Ở, Các Nhu Cầu Cần Thiết Khác

Release Date Release Number
NR 022

BATON ROUGE, La.  – Chưa đầy ba tuần sau khi cơn bão Laura đổ bộ vào tiểu bang, hơn 100 triệu đô-la đã được chuyển đến các cư dân Louisiana để giúp họ trong quá trình phục hồi.

Thông qua Chương trình Dành cho Cá nhân và Hộ Gia đình của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), 43,526 đơn đăng ký đã được chấp thuận tính đến ngày 15 tháng Chín. Các cá nhân và hộ gia đình đã nhận được hơn 68 triệu đô-la tiền hỗ trợ dành cho nhà ở và hơn 32.6 triệu đô-la hỗ trợ cho các nhu cầu cần thiết khác.

Những nạn nhân sống sót sau thảm họa cần hỗ trợ có thể đăng ký chương trình hoặc kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của mình tại trang mạng DisasterAssistance.gov. Họ có thể tiếp cận Cơ quan FEMA trên điện thoại thông minh bằng cách tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động từ trang mạng fema.gov/about/news-multimedia/app hoặc thông qua kho ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ di động của họ.

Gọi cho Cơ quan FEMA theo số gọi miễn cước phí 800-621-3362 để đăng ký hỗ trợ hoặc kiểm tra tình trạng của đơn đăng ký. Những nạn nhân sống sót bị khiếm thính, nặng tai hoặc bị khiếm khuyết về phát âm và sử dụng TTY, hãy gọi số 800-462-7585. Những nạn nhân sống sót sử dụng 711 hoặc Dịch vụ Tiếp âm Video (VRS) có thể gọi số 800-621-3362.

Những nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura có thể đến thăm Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa (DRC) lái xe thông qua (drive-thru). Buộc phải đeo khẩu trang hoặc che mặt khi vào đến và được phục vụ và quý vị sẽ vẫn ngồi trong xe, Một chuyên gia đeo khẩu trang sẽ nhận tài liệu qua cửa kính ô-tô, quét chúng vào hồ sồ của đương đơn và gửi trả lại. Để biết các vị trí trung tâm phục hồi, hãy kiểm tra trên ứng dụng di động của Cơ quan FEMA tại fema.gov/about/news-multimedia/app hoặc gọi số 800-621-3362, hoặc truy cập https://egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator.

Để biết thông tin mới nhất về Cơn bão Laura, truy cập www.fema.gov/disaster/4559 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Last updated September 18, 2020