Tôi sẽ cần những Thông Tin cơ bản nào khi nộp đơn?

Để nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA, quý vị sẽ cần cung cấp:

  • Số An Sinh Xã Hội
  • Thông tin bảo hiểm
  • Thiệt hại liên quan đến thảm họa
  • Tổng Thu Nhập Hàng Năm của mọi người trong gia đình
  • Thông tin liên hệ (địa chỉ gửi thư, email, số điện thoại, v.v.)
  • Thông tin tiền gửi trực tiếp (tùy chọn)
Cập nhật lần cuối