Tôi là người thuê nhà. Tôi có đủ điều kiện để được hỗ trợ tiền thuê nhà không?

Người thuê nhà có thể nộp đơn cho FEMA để xin hỗ trợ sau thảm họa. Tuy nhiên, nếu quý vị có bảo hiểm cho người thuê nhà, trước hết quý vị nên gọi cho nhà cung cấp bảo hiểm của mình để nộp đơn yêu cầu. Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA, FEMA sẽ yêu cầu quý vị cung cấp trang khai báo bảo hiểm và quyết định giải quyết hoặc thư từ chối.

Cập nhật lần cuối