Tin đồn:Tôi không sở hữu một doanh nghiệp vì vậy tôi không thể làm đơn xin vay từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA).

Sự thật

Quý vị không cần sở hữu một doanh nghiệp để yêu cầu trợ giúp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ. . Đơn xin vay hỗ trợ thảm họa cung cấp trợ giúp tài chính cho chủ sở hữu nhà và người thuê nhà.

Cập nhật lần cuối