Tin đồn:Tôi không cần bảo hiểm lũ lụt nếu tôi có thể nhận hỗ trợ thảm họa từ FEMA.

Sự thật

Điều này không đúng. Một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt đài thọ cho quý vị trong các sự kiện lũ lụt khác nhau. Hỗ trợ thảm họa của FEMA chỉ sẵn có khi một thảm họa cấp liên bang được tổng thống công bố. Ngoài ra, các khoản trợ cấp do FEMA cung cấp không phải lúc nào cũng đủ để trang trải cho tất cả các thiệt hại.

Truy cập trang  Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia để mua bảo hiểm lũ lụt hoặc để tìm hiểu thêm.

Cập nhật lần cuối