Tin đồn:Tôi được tự động đăng ký xin hỗ trợ của FEMA nếu tôi báo cáo thiệt hại cho các viên chức giáo xứ, quận của tôi, hoặc một tổ chức cứu trợ.

Sự thật

Điều này không đúng. Để được cân nhắc nhận hỗ trợ thảm họa của liên bang, quý vị phải đăng ký trực tiếp với FEMA.

Cập nhật lần cuối