Tin đồn:Tôi có thể nhận hoàn tiền cho chi phí thực phẩm hoặc chuyên chở khi tôi ở một khách sạn.

Sự thật

 Điều này không đúng. Các chi phí đủ điều kiện có thể bao gồm chi phí phòng và thuế mà khách sạn hay một nhà cung cấp nơi nghỉ tính. Điều này không bao gồm chi phí thực phẩm, điện thoại, chuyên chở hay các chi phí phụ khác.

Cập nhật lần cuối