Tôi có thể nhận hỗ trợ thuê nhà tạm thời từ FEMA nếu công ty bảo hiểm của tôi cũng cung cấp cho tôi quyền lợi này không?

Không. FEMA không thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho quyền lợi mà quý vị đã nhận được từ công ty bảo hiểm, một cơ quan khác, hoặc một chương trình hỗ trợ thảm họa khác, hoặc cho các quyền lợi mà quý vị nhận được từ đơn xin hỗ trợ khác.

FEMA có thể tạm ứng tiền cho quý vị trong trường hợp quý vị bị trì hoãn chi trả bảo hiểm, với sự hiểu biết của quý vị rằng quý vị sẽ hoàn lại tiền cho FEMA sau khi quý vị nhận được khoản chi trả bảo hiểm của mình.

Cập nhật lần cuối