Tôi có thể làm gì nếu phải mất hơn hai tháng để hoàn thành việc sửa chữa nhà của tôi và tôi vẫn chưa tìm được một nơi ở lâu dài hơn?

Nếu quý vị cần thêm thời gian để hoàn thành việc sửa chữa ngôi nhà của mình hoặc để tìm một nơi ở lâu dài, quý vị có thể nộp đơn xin tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà. Quý vị sẽ cần cung cấp Đơn Xin Tiếp Tục Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời đã điền cho FEMA cùng với biên lai và kế hoạch nhà ở lâu dài chứng minh nhu cầu tài chính hoặc liên quan đến thảm họa.

Hỗ trợ tiền thuê nhà có thể được gia hạn ba tháng cho đến tối đa là 18 tháng, nếu cần thiết.

Cập nhật lần cuối