Tôi có đủ điều kiện để được hỗ trợ tiền thuê nhà không nếu tôi đã nộp đơn yêu cầu chi trả với công ty bảo hiểm của mình nhưng không nhận được phản hồi?

Có. Nếu quý vị có thể đưa ra bằng chứng cho thấy yêu cầu chi trả bảo hiểm của quý vị bị trì hoãn từ 30 ngày trở lên kể từ ngày quý vị nộp đơn, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà ban đầu.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 20, 2022