Tôi có cần nộp một bản sao giấy chứng tử được chứng nhận để nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không?

Mặc dù FEMA không yêu cầu bản sao có chứng thực của giấy chứng tử, quý vị nên tuân theo luật tiểu bang khi nộp tài liệu, vì một số tiểu bang không cho phép sao chép, scan hoặc truyền tải điện tử các hồ sơ quan trọng.

Cập nhật lần cuối