Tôi chịu trách nhiệm trả các chi phí tang lễ cho nhiều hơn một người qua đời liên quan đến COVID-19. Tôi có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho nhiều hơn một trường hợp tử vong không? Có giới hạn nào không?

Nếu quý vị phải chịu chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 cho nhiều hơn một người, thì quý vị có thể nhận được Hỗ trợ tang lễ COVID-19 ở mức tối đa là $9,000 cho mỗi người qua đời và tối đa là $35,500 cho mỗi đơn xin, theo tiểu bang, vùng lãnh thổ, hoặc District of Columbia, trong trường hợp người nộp đơn phải chịu chi phí tang lễ cho nhiều người qua đời.

Cập nhật lần cuối