Tin đồn:Quý vị phải là công dân để làm đơn xin hỗ trợ liên bang.

Sự thật

Điều này không đúng. FEMA và chính quyền tiểu bang, lãnh thổ hoặc bộ lạc cung cấp hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ tài chính để khắc phục thảm họa cho công dân Hoa Kỳ, cư dân không phải công dân Hoa Kỳ và những người nước ngoài đủ điều kiện.

Để tìm hiểu thêm hãy truy cập Các Yêu cầu về Quốc tịch và Tình trạng Nhập cư để Nhận các Quyền lợi Công cộng của Liên bang.

Cập nhật lần cuối