Nhân viên nhà tang lễ có thể trợ giúp các cá nhân trong quá trình nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không?

Mặc dù nhân viên nhà tang lễ có thể giúp một cá nhân thu thập các tài liệu cần thiết, nhưng họ không thể thay mặt người nộp đơn nói chuyện trừ khi người nộp đơn chỉ định họ đại diện cho mình thông qua giấy ủy quyền.

Cập nhật lần cuối