Người thuê cũng như chủ nhà có được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm thời không?

Chủ nhà hoặc người thuê có thể nhận được hỗ trợ tài chính để thuê một nơi ở tạm thời nếu ngôi nhà của quý vị không thể ở được do thảm họa, và quý vị không có bảo hiểm cho nhà ở tạm thời. Nếu không thể tìm được nhà thuê, nhà ở công có thể được xem xét bố trí ở một số khu vực như một giải pháp cuối cùng.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 20, 2022