Tin đồn:Nếu tôi nhận một khoản tài trợ từ FEMA, tôi phải trả lại tiền.

Sự thật

Điều này không đúng. Các khoản trợ cấp của FEMA không cần phải hoàn trả lại.

Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, quý vị có thể được giới thiệu đến Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ (SBA) cho một khoản vay hỗ trợ thảm họa của SBA. Và khoản vay này có yêu cầu trả lại tiền.

Cập nhật lần cuối