Tin đồn:Nếu tôi có bảo hiểm, tôi không thể được hoàn tiền cho các chi phí chỗ nghỉ.

Sự thật

Điều này còn tùy thuộc nhiều thứ. Theo luật định, FEMA không thể trả trùng lặp các quyền lợi bảo hiểm. Nếu bảo hiểm không đài thọ cho toàn bộ chi phí chỗ nghỉ trong một thảm họa, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nhận hoàn tiền.

Cập nhật lần cuối