Tin đồn:Nếu quý vị nhận một khoản trợ cấp từ FEMA quý vị sẽ nhận được ít tiền hơn từ Cơ quan An sinh Xã hội.

Sự thật

Điều này không đúng. Hỗ trợ của FEMA là không bị đánh thuế và sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện hội đủ của quý vị cho các quyền lợi An sinh Xã hội, Medicaid hay các quyền lợi liên bang khác.

Cập nhật lần cuối