Một dòng tu đã trả tiền cho nhiều trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 thay mặt cho các thành viên của họ có thể nộp đơn xin nhận hỗ trợ cho tất cả bọn họ không, hay họ cần phải nộp đơn xin nhận hỗ trợ cho từng người?

Chỉ những cá nhân phải chịu chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 mới đủ điều kiện nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. FEMA sẽ không cung cấp quỹ Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể khác.

Cập nhật lần cuối