Làm cách nào để biết khu vực của tôi có đủ điều kiện để được hỗ trợ hay không?

Tuyên bố thảm họa nêu rõ những khu vực nào đủ điều kiện để nhận hỗ trợ của Liên Bang. Để biết liệu khu vực của quý vị có nằm trong danh sách tuyên bố thảm họa hay không:

  1. Vui lòng truy cập DisasterAssistance.gov
  2. Nhập thành phố hoặc mã zip vào hộp tra cứu.
  3. Tìm quận/xã của quý vị trong danh sách “các quận đã tuyên bố”.


FEMA tiếp nhận đơn xin hỗ trợ thảm họa trong vòng 60 ngày kể từ ngày tuyên bố thảm họa.

Cập nhật lần cuối