FEMA có xem xét các tiêu chí khác trước khi đưa ra quyết định về hỗ trợ thuê nhà tạm thời không?

Có. Nếu đơn xin hỗ trợ của quý vị cho thấy nơi cư trú chính của quý vị bị thiệt hại liên tục trong cơn bão, đánh giá viên của FEMA sẽ liên hệ với quý vị để đánh giá mức độ thiệt hại. Dựa trên đánh giá, FEMA sẽ xác định xem quý vị có đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà ban đầu (tối đa hai tháng) hay không.

Cập nhật lần cuối