Điều gì sẽ xảy ra nếu một cá nhân không thể thanh toán chi phí tang lễ trước khi nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19?

Nếu người nộp đơn chưa thanh toán đầy đủ chi phí tang lễ, nhưng phát sinh các chi phí sau ngày 20 Tháng Một, 2020, thì họ phải cung cấp bằng chứng về chi phí tang lễ (ví dụ: biên lai, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.). Xem danh sách các tài liệu cần thiết tại đây.

Cập nhật lần cuối