Có thể nộp thư xác nhận nguyên nhân tử vong thay cho giấy chứng tử không?

Không. Thư xác nhận nguyên nhân tử vong phải được nộp kèm theo giấy chứng tử.  Thư cũng phải bao gồm sơ đồ nguyên nhân, hoặc bằng chứng, liên kết nguyên nhân tử vong trên giấy chứng tử với COVID-19.

Cập nhật lần cuối