Có cần phải hoàn trả lại các khoản hỗ trợ từ FEMA không?

Không. Các khoản trợ cấp không phải là khoản vay và không cần phải hoàn trả. Đó không phải là thu nhập chịu thuế và sẽ không được tính đến khi xem xét tính đủ điều kiện để nhận các quyền lợi An Sinh Xã Hội, Medicare, Medicaid hoặc chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung “Supplemental Nutrition Assistance Program” (SNAP).

Cập nhật lần cuối