Tin đồn:Bảo hiểm chủ nhà của tôi bao gồm cả bảo hiểm lũ lụt.

Sự thật

Điều này không đúng. Các hợp đồng bảo hiểm chủ nhà thường không đài thọ cho các thiệt hại do lũ lụt. Bảo hiểm lũ lụt thường là một hợp đồng riêng.

Truy cập trang Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia để mua bảo hiểm lũ lụt hoặc để tìm hiểu thêm.

Cập nhật lần cuối