alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Hoopa Valley Tribe Severe Winter Storm

DR-4773
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 30, 2024 - Th1 31, 2024

Ngày Công bố: Th4 19, 2024

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.