alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Alaska Severe Storm, Flooding, and Landslides

DR-4767-AK
Alaska

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th11 20, 2023

Ngày Công bố: Th4 6, 2024

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.