alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Vermont Severe Storms and Flooding

DR-4762-VT
Vermont

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 18, 2023 - Th12 19, 2023

Ngày Công bố: Th3 2, 2024

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.