alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Agua Caliente Band of Cahuilla Indians Tropical Storm Hilary

DR-4746
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 19, 2023 - Th8 21, 2023

Ngày Công bố: Th10 18, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.