alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Burns Paiute Tribe Severe Storm, Flooding, Landslides, and Mudslides

DR-4733
Oregon

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th6 11, 2022 - Th6 12, 2023

Ngày Công bố: Th8 28, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.