alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Washington Oregon Fire

FM-5481-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 19, 2023

Ngày Công bố: Th8 19, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.