alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oregon Golden Fire

FM-5471-OR
Oregon

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 22, 2023

Ngày Công bố: Th7 23, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.