alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Navajo Nation Severe Winter Storms and Flooding

DR-4703
Arizona

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 14, 2023 - Th1 17, 2023

Ngày Công bố: Th4 11, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.