alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Havasupai Tribe Flooding

DR-4681
Arizona

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th10 1, 2022 - Th10 2, 2022

Ngày Công bố: Th12 30, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.