alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Virginia Flooding and Mudslides

DR-4674-VA
Virginia

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 13, 2022 - Th7 14, 2022

Ngày Công bố: Th9 30, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,079,660.77
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,219,735.67
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $4,355,819.29
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $369,061.48