alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Nevada Joy Lake Fire

FM-5448-NV
Nevada

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 14, 2022 - Th8 15, 2022

Ngày Công bố: Th8 14, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.