alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

South Dakota Severe Storm, Straight-line Winds, Tornadoes, and Flooding

DR-4664-SD
South Dakota

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Jun 11, 2022 - Jun 14, 2022

Ngày Công bố: Aug 2, 2022Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.