alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Zone A1-30

These are known as numbered A Zones (e.g., A7 or A14). This is the base floodplain where the FIRM shows a BFE (old format).