alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

California Coastal Fire

FM-5439-CA
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 11, 2022 - Tháng 5 16, 2022

Ngày Công bố: Tháng 5 12, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $224,190.39
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $3,571,056.03