alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New Mexico Wildfires Flooding, Mudflows and Straight-line Winds

DR-4652-NM
New Mexico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 5, 2022 - Th7 23, 2022

Ngày Công bố: Tháng 5 4, 2022


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. Tất cả các cuộc kiểm tra nhà sẽ được thực hiện qua điện thoại do COVID-19 và sự cần thiết phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho lực lượng lao động của chúng tôi cũng như các nạn nhân.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Local Resources Custom Text

3 Ways to Apply for Assistance

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More

Disaster Distress Helpline

It is normal to feel sad, stressed or overwhelmed after a major disaster. For adults and children having negative feelings or thoughts, free crisis counseling is available through the Substance Abuse and Mental Health Services Administration’s (SAMHSA) Disaster Distress Helpline.

The Disaster Distress Helpline (DDH) is the first national hotline dedicated to providing year-round disaster crisis counseling. This toll-free, multilingual, crisis support service is available 24/7 via telephone (1-800-985-5990) and SMS (text 'TalkWithUs' to 66746) to residents in the U.S. and its territories who are experiencing emotional distress related to natural or man-made disasters.

Frequently Asked Questions and Rumor Control

Do your part to the stop the spread of rumors by doing three easy things:

  1. Find trusted sources of information.
  2. Share information from trusted sources.
  3. Discourage others from sharing information from unverified sources.

View Frequently Asked Questions and Rumor Control


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $6,017,295.33
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $1,249,802.16
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $7,267,097.49
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 1377
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $7,347,625.07
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $4,934,248.02
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $12,628,870.05