alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Kansas Cottonwood Fire Complex

FM-5425-KS
Kansas

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th3 5, 2022 - Th3 16, 2022

Ngày Công bố: Th3 5, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $59,032.61
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $464,403.62
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $520,796.00