alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Hawaii Severe Storms, Flooding, and Landslides

DR-4639-HI
Hawaii

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 5, 2021 - Th12 10, 2021

Ngày Công bố: Th2 15, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,477,061.27
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $4,564,342.73
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $6,054,735.03
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $955,511.07