alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Tennessee Severe Storms, Straight-line Winds, and Tornadoes

DR-4637-TN
Tennessee

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 10, 2021 - Th12 11, 2021

Ngày Công bố: Th1 14, 2022

Local Resources Custom Text

Beware of Fraud

There are many different forms of scams and fraud after a disaster.

We will never ask for:

Your 9-digit registration number for property inspections
Money or bank account information
Your SSN

Report fraud by calling the National Disaster Fraud Hotline at (866) 720-5721.

 

 

Appealing Your Determination Letter

Read your determination letter carefully. If you disagree with the determination letter, you can appeal the decision. Learn more about the appeal process

Resources for Disaster Survivors

United Way of West Tennessee: Call 2-1-1 or visit https://uwwt.org/how-to-help/disaster-relief.html

Disaster Legal Services: Residents with legal issues due to the tornadoes may call 844-HELP4TN (844-435-7486) or reach out to attorneys online at https://tn.freelegalanswers.org.

Tennessee USDA Farm Service Agency help producers recover from production and physical losses due to natural disasters. Visit https://www.fsa.usda.gov/state-offices/Tennessee/index

Disability Rights Tennessee is a nonprofit organization that provides free legal services to protect the rights of Tennessee residents with disabilities. Call 1-800-342-1660 or visit https://www.disabilityrightstn.org/

Veteran County Service Officers assists veterans or their family member requiring information or assistance. Learn more at https://www.tn.gov/veteran/contact-us.html.

 

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $1,093,254.76
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $215,509.97
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,308,764.73
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 195
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $7,365,912.30
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $8,229,439.80
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $16,582,739.86