alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Delaware Remnants of Hurricane Ida

4627-DR-DE
Delaware

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Sep 1, 2021 - Sep 7, 2021

Ngày Công bố: Oct 24, 2021Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $166,249.98
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $74,166.79
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $353,369.84