alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

California Caldor Fire

4619-DR-CA
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Aug 14, 2021 - Oct 21, 2021

Ngày Công bố: Sep 12, 2021Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $91,864,862.75
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $525,220.93
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $96,642,083.84
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $114,866.38