alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Nebraska Severe Storms and Straight-line Winds

4616-DR-NE
Nebraska

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 9, 2021 - Th7 10, 2021

Ngày Công bố: Th9 6, 2021Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $4,302,527.57
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $22,751,730.56
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $28,136,444.65
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $340,197.77