alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New York Remnants of Hurricane Ida

3572-EM-NY
New York

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 1, 2021 - Th9 3, 2021

Ngày Công bố: Th9 2, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.