alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Mississippi Hurricane Ida

3569-EM-MS
Mississippi

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 28, 2021 - Th9 1, 2021

Ngày Công bố: Th8 28, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.